หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 << ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ค่ะ>
 
 
 

เสริมสร้างสถาบันครอบครัว และชุมชนให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง

การสนับสนุน การส่งเสริม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เยาวชน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

การส่งเสริมและการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข งานด้านการป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อ และอุบัติเหตุ

การส่งเสริมและการสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ

การส่งเสริมและการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
 
 

การพัฒนาและปรับปรุงการก่อสร้าง บำรุงรักษาทางบกทางน้ำ สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

การพัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร

การพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ระบบปา ระบบไฟฟ้า

การพัฒนาระบบการเกษตรกรรม ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค–บริโภค และการเกษตรกรรม
 
 

การส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน

การส่งเสริมและการสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนแข่งขันกีฬาทุกระดับ

การส่งเสริมและการสนับสนุนการก่อสร้างลานกีฬา ศูนย์กีฬา และอุปกรณ์กีฬา