หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านกล้วย
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
“ บ้านกล้วยน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
เทคโนโลยีก้าวไกล วิถีไทยสืบสาน
มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
Fruit Candy
ศาสนสถานในตำบลบ้านกล้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
นายนพดล สีตบุตร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
4
5
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ค่ะ>
 
 

 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านกล้วย  
 

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านกล้วย  จังหวัดชัยนาท  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่กำหนดวิสัยทัศน์&ldquo;ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต&rdquo;(Zero Tolerance Clean Thailand)  และกำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน  และปฎิรูปกระบวนการป้องกันปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงสุจริต  จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพาเทศบาลตำบลบ้านกล้วย  ดำเนินงานให้สำเร็จตามวิสัยทัศน์  พันธกิจและค่านิยมหลักของเทศบาลตำบลบ้านกล้วย  ด้วยความสุจริต  มีคุณธรรม  ความโปร่งใส โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ  การปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงจัง  และขอให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญดำเนินงานด้วยความสุจริต  ถูกต้อง  ยุติธรรม  โปร่งใส  และตรวจสอบได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2564 เวลา 15.58 น. โดย คุณ ประโลมจิต จินตนาการวิไล

ผู้เข้าชม 242 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-019-655